Prezydium KM NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" "GLINIK"

Andrzej Niemiec - Zastępca Przew. - KM NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" "GLINIK"
Solidarność Glinik Gorlice Andrzej Niemiec urodzony w 1965 r., zamieszkały w Klęczanach, żonaty. Szkołę podstawową ukończył w Moszczenicy. Absolwent Technikum Mechanicznego w Gorlicach. W latach 1980-1997 pracownik Fabryki Maszyn na stanowisku tokarz. Od kwietnia 1997 r. do chwili obecnej pracownik Zakładu Maszyn Górniczych na stanowisku robotnik obsługi produkcji.
Do związku zawodowego "NSZZ Solidarność" należy od 1980 r. Delegat na WZD w latach 2002-2006 r. Od roku 2006 przewodniczący Wydziału R-3 oraz delegat na WZD, członek Komisji Międzyzakładowej. W latach 2010-2014 przewodniczący Wydziału R-3, członek KM, delegat na WZD, jak również sekretarz Komisji Zakładowej ZMG. W roku 2014 wybrany na przewodniczącego Wydziału R-2 i delegata na WZD oraz decyzją KM wybrany na wiceprzewodniczącego KM "NSZZ Solidarność" na kadencję 2014-2018. Na kadencję 2018-2023 delegat na WZD, oraz delegat na MKK NSZZ ”S” Famur SA w Katowicach, jak również decyzją KM NSZZ Solidarność wiceprzewodniczącym KM NSZZ ‘’S” na kadencję 2018 – 2023. W kolejnych wyborach zostaje wybrany delegatem na WZD, oraz delegatem na MKK NSZZ ”S” Famur SA w Katowicach, jak również decyzją KM NSZZ Solidarność wiceprzewodniczącym KM NSZZ ‘’S” na kadencję 2023 – 2028.Sławomir Czyżykiewicz - Zastępca Przew. - KM NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" "GLINIK
Solidarność Glinik Gorlice Urodził się 15.05.1973 w Gorlicach. W 1988 r. rozpoczął naukę w szkole przyzakładowej o profilu ślusarz-mechanik. Od 1991 r. podjął pracę w fabryce na wydziale Mechanicznym R-2 na którym pracuje do dzisiaj. Pracując w latach 1991-93 kontynuował naukę w Technikum Mechanicznym dla pracujących o profilu Budowa Maszyn. Do NSZZ „Solidarność „ w Gliniku wstąpił w 1992 r. Przez wiele lat był zawodnikiem drużyny piłkarskiej związku odnosząc z nią wiele sukcesów.

Obecnie został wybrany na trzecią kadencję jako przewodniczący komisji wydziału Hydrauliki Siłowej R-2 oraz delegat na WZD . Po poprzedniej niepełnej kadencji 2018-2023, wybrano go na przewodniczącego komisji zakładowej Famur Systemy Ścianowe „Glinik” w kadencji 2023-2028. W związku z tym został członkiem Komisji Międzyzakładowej na trzecia kadencję. Na pierwszej jej spotkaniu wszedł do prezydium jako jeden z dwóch zastępców przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej „ Glinik”. Został też wybrany na drugą kadencję 2023-2028 delegatem na MKK Grupy Famur. Bierze czynny udział przy organizacji Karczmy- Biesiady Piwnej i Turnieju Barbórkowego.

Chciałby aby jego działalność miała na celu obronę pracownika, polepszenie warunków pracy i płacy oraz integracje członków związku.Urszula Panek - Sekretarz - KM NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" "GLINIK"
Solidarność Gorlice Ur. 13.05.1977 w Gorlicach. W czerwcu 1996 ukończyła Liceum Ekonomiczne w Gorlicach. W 2000r. ukończyła studia wyższe na MSWE w Tarnowie na kierunku Finanse i Rachunkowość. We wrześniu 1996 roku podjęła prace w "Delikatesach Centrum" w Gorlicach na stanowisku kasjer, od lutego 1997 do 31 maja 2001 roku pracowała w ZN "M+R" w Gorlicach na stanowisku Księgowy. Kolejne lata pracy to ,,Transhurt" Gorlice tam przez 5 lat zajmowała stanowisko głównego księgowego.

Od 2 maja 2006 roku związana jest z ,,Glinikiem", jako pracownik biurowy w ZMG a obecnie Famur S.A Systemy Ścianowe „Glinik” w dziale Konstrukcja Lokalna – Kooperacja na stanowisku referent administracyjny. Ze związkiem NSZZ ,,Solidarność",, Glinik" związana jest od chwili podjęcia pracy w „Gliniku” , gdzie prowadzi księgowość Związku oraz jest członkiem Prezydium już IV kadencję jako sekretarz. Prywatnie: mężatka, mama trójki dzieci, bardzo lubi podróżować, dlatego aktywnie włącza się w organizację różnego rodzaju wypoczynku dla członków Związku i ich rodzin.Lucjan Sajdera - Skarbnik - KM NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" "GLINIK"
Solidarność Gorlice Urodził się 28.01.1958r. w Gorlicach – wykształcenie średnie. Pracę zawodową rozpoczął w 1978 roku w Fabryce Maszyn „Glinik” w Gorlicach jako kontroler jakości. Po odbyciu służby wojskowej w latach 1978-1980 powraca do FM „Glinik” gdzie pracuje nieprzerwanie do dnia dzisiejszego – obecnie Famur Systemy Ścianowe Glinik Oddział w Gorlicach. W Związku Zawodowym Solidarność aktywnie działa od momentu powstania związku to jest od 1980 r. Jest uczestnikiem strajków i akcji protestacyjnych.

W 1989 r. ponownie włącza się w odtworzenie Związku Solidarność, efektem czego jest wybór na przewodniczącego w swoim wydziale oraz wybór na delegata na Walne Zebranie Związku. W 1990 r. zostaje wybrany do Komisji Międzyzakładowej i na delegata na Zjazd Zarządu Regionu Małopolska. Przez jedną kadencję Był Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej – Komisji Międzyzakładowej będąc jednocześnie Przewodniczącym Komisji Wydziałowej (już 6 kadencję). Wielokrotnie obdarzony zaufaniem członków związku zostaje wybierany delegatem na Walne Zebranie i do władz związku – Komisji Międzyzakładowej, pełniąc w niej przez trzy kadencje funkcję Skarbnika Związku i członka Prezydium. Po odbytych wyborach na kadencję 2018 – 2023 po raz kolejny zostaje wybrany do Komisji Międzyzakładowej gdzie powierzono mu po raz czwarty funkcję Skarbnika Związku i członka Prezydium Komisji Międzyzakładowej. W wyniku kolejnych wyborów tym razem na kadencję 2023 – 2028 po raz kolejny zostaje wybrany do Komisji Międzyzakładowej gdzie powierzono mu po raz piąty funkcję Skarbnika Związku i członka Prezydium Komisji Międzyzakładowej.Marek Piwowar - Członek Prezydium - KM NSZZ "Solidarność" "Glinik"
Solidarność Glinik Gorlice Marek Piwowar ur. W 1965r. w Bieczu. Pracę zawodową w Fabryce Maszyn Glinik rozpoczął w 1983r. Do NSZZ „Solidarność” „Glinik” wstąpił w 1989r. Od początku pracy zawodowej związany ze spółką NiUW „Glinik”. Delegat na WZD przez 6 kadencji. Członek komisji socjalnej w spółce NiUW. Wiceprzewodniczący, a następnie Przewodniczący Komisji Zakładowej NiUW „Glinik” przez 4 kadencje.Na kadencję 2018-2023 delegat na WZD, decyzją KM NSZZ Solidarność, wybrany wiceprzewodniczącym KM NSZZ ‘’S” w kadencji 2018 – 2023. W kolejnych wyborach zostaje wybrany delegatem na WZD, jak również decyzją KM NSZZ Solidarność członkiem Prezydium KM NSZZ ‘’S” na kadencję 2023 – 2028.