Prezydium KM NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" "GLINIK"

Andrzej Niemiec - Zastępca Przew. - KM NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" "GLINIK"
Solidarność Glinik Gorlice Andrzej Niemiec urodzony w 1965 r., zamieszkały w Klęczanach, żonaty. Szkołę podstawową ukończył w Moszczenicy. Absolwent Technikum Mechanicznego w Gorlicach. W latach 1980-1997 pracownik Fabryki Maszyn na stanowisku tokarz. Od kwietnia 1997 r. do chwili obecnej pracownik Zakładu Maszyn Górniczych na stanowisku robotnik obsługi produkcji.
Do związku zawodowego "NSZZ Solidarność" należy od 1980 r. Delegat na WZD w latach 2002-2006 r. Od roku 2006 przewodniczący Wydziału R-3 oraz delegat na WZD, członek Komisji Międzyzakładowej. W latach 2010-2014 przewodniczący Wydziału R-3, członek KM, delegat na WZD, jak również sekretarz Komisji Zakładowej ZMG. W roku 2014 wybrany na przewodniczącego Wydziału R-2 i delegata na WZD oraz decyzją KM wybrany na wiceprzewodniczącego KM "NSZZ Solidarność" na kadencję 2014-2018. Na kadencję 2018-2022 delegat na WZD, oraz delegat na MKK NSZZ ”S” Famur SA w Katowicach, jak również decyzją KM NSZZ Solidarność wiceprzewodniczącym KM NSZZ ‘’S” na kadencję 2018 – 2022Urszula Panek - Sekretarz - KM NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" "GLINIK"
Solidarność Gorlice Ur. 13.05.1977 w Gorlicach. W czerwcu 1996 ukończyła Liceum Ekonomiczne w Gorlicach.
W 2000r. ukończyła studia wyższe na MSWE w Tarnowie na kierunku Finanse i Rachunkowość.
We wrześniu 1996 roku podjęła prace w "Delikatesach Centrum" w Gorlicach na stanowisku kasjer, od lutego 1997 do 31 maja 2001 roku pracowała w ZN "M+R" w Gorlicach na stanowisku Księgowy. Kolejne lata pracy to ,,Transhurt" Gorlice tam przez 5 lat zajmowała stanowisko głównego księgowego.
Od 2 maja 2006 roku związana jest z ,,Glinikiem", jako pracownik biurowy
w ZMG a obecnie Famur S.A Systemy Ścianowe „Glinik” w dziale Konstrukcja Lokalna – Kooperacja na stanowisku referent administracyjny. Ze związkiem NSZZ ,,Solidarność",, Glinik" związana jest od chwili podjęcia pracy w „Gliniku” , gdzie prowadzi księgowość Związku oraz jest członkiem Prezydium III kadencję jako sekretarz.
Prywatnie: mężatka, mama trójki dzieci, bardzo lubi podróżować , dlatego aktywnie włącza się w organizację różnego rodzaju wypoczynku dla członków Związku i ich rodzin.Lucjan Sajdera - Skarbnik - KM NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" "GLINIK"
Solidarność Gorlice Urodził się 28.01.1958r. w Gorlicach – wykształcenie średnie. Pracę zawodową rozpoczął w 1978 roku w Fabryce Maszyn „Glinik” w Gorlicach jako kontroler jakości. Po odbyciu służby wojskowej w latach 1978-1980 powraca do FM „Glinik” gdzie pracuje nieprzerwanie do dnia dzisiejszego – obecnie Famur Systemy Ścianowe Glinik Oddział w Gorlicach. W Związku Zawodowym Solidarność aktywnie działa od momentu powstania związku to jest od 1980 r. Jest uczestnikiem strajków i akcji protestacyjnych.
W 1989 r. ponownie włącza się w odtworzenie Związku Solidarność, efektem czego jest wybór na przewodniczącego w swoim wydziale oraz wybór na delegata na Walne Zebranie Związku. W 1990 r. zostaje wybrany do Komisji Międzyzakładowej i na delegata na Zjazd Zarządu Regionu Małopolska. Przez jedną kadencję Był Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej – Komisji Międzyzakładowej będąc jednocześnie Przewodniczącym Komisji Wydziałowej (już 6 kadencję). Wielokrotnie obdarzony zaufaniem członków związku zostaje wybierany delegatem na Walne Zebranie i do władz związku – Komisji Międzyzakładowej, pełniąc w niej przez trzy kadencje funkcję Skarbnika Związku i członka Prezydium.
Aktualnie po odbytych wyborach na kadencję 2018 – 2022 po raz kolejny zostaje wybrany do Komisji Międzyzakładowej gdzie powierzono mu po raz czwarty funkcję Skarbnika Związku i członka Prezydium Komisji Międzyzakładowej.Kazimierz Chwastow - Członek Prezydium - KM NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" "GLINIK"
Solidarność Gorlice Kazimierz Chwastow ur. 1959 r. w Grybowie. Ukończyłem szkołę podstawową w Krużlowej Wyżnej oraz ZSZ w Grybowie. W 1977 r. rozpocząłem pracę w "Gliniku" w Wydziale Obudów, a później w Kuźni.
W 1979 r. odszedłem odsłużyć dwa lata wojska. W maju 1981 r. wstąpiłem w szeregi ZZ Solidarność. Brałem udział w strajku w grudniu 1981 r. Podczas stanu wojennego działalności nie zaprzestałem. W 1989 r. brałem udział w odtwarzaniu Solidarności. Byłem delegatem Kuźni na WZD Fabryki oraz w Komisji Wydziału Matrycowni. W 1996 r. na Walnym Zebraniu Delegatów Fabryki zostałem wybrany w skład Komisji Międzyzakładowej, a na jej pierwszym posiedzeniu wice- przewodniczącym KM NSZZ Solidarność Glinik. Tą funkcję pełniłem do 2014r. W tym czasie byłem również delegatem na Zjazd Regionu Małopolska w Krakowie oraz delegatem w Sekcji Zakładów Zaplecza Górniczego w Katowicach. Od trzech kadencji pełnie funkcję wice - przewodniczącego Zakładu Maszyn Górniczych i zostałem wybrany ponownie na kadencję 2014 - 2018. Jestem wybrany na obecną kadencję na delegata MKK - Famur w Katowicach z ZMG "Glinik".
Obecnie jestem również członkiem Prezydium KM NSZZ "S". Wszystkie te funkcję wykonuje należycie i z pełnym zaangażowaniem. Pełniłem i nadal pełnie wiele funkcji społecznych, np. członek komisji socjalnej ZMG, oraz włączam się we współorganizacje we wszystkie inicjowane przez związek uroczystości, akcje protestacyjne i wiele innych inicjatyw.